Skip to main content

Toto jsou oficiální zásady ochrany soukromí, které upravují používání webové lokality skupiny Gonvarri Material Handling nacházející se na adrese  www.Dexion.com a Dexion.co.uk, stejně jako všech webových lokalit a internetových adres (např. adres URL, doménových jmen a stránek), které vlastníme nebo ovládáme (dále jen “webová lokalita”). 

Tyto zásady ochrany soukromí upravují osobní údaje shromážděné naší webovou lokalitou, ale nevztahují se na všechny ostatní informace, ať už shromážděné jakýmkoli jiným způsobem nebo za jakýmkoli jiným účelem, a to ani v rámci žádné jiné webové lokality nebo služby, pokud není uvedeno jinak.

Tyto zásady ochrany soukromí můžeme změnit kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Pokud se rozhodnete provést výrazné změny našich zásad ochrany soukromí, na domovské stránce naší webové lokality, zveřejníme oznámení, a to na určitou dobu po provedení takových změn. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady ochrany soukromí prohlédli při každé návštěvě této webové lokality.


Používáním této webové lokality projevujete souhlas s ustanoveními nejnovější verze těchto zásad ochrany soukromí. Přečtěte si naše podmínky používání, abyste porozuměli všeobecným pravidlům o používání této webové lokality. Tyto zásady ochrany soukromí a podmínky používání představují úplnou smlouvu mezi vámi a skupinou Gonvarri Material Handling ohledně vašeho používání této webové lokality, a to kromě případů, které jsou výslovně uvedeny v jakýchkoli jiných odmítnutích odpovědnosti, zásadách, podmínkách používání nebo jiných upozorněních v této webové lokalitě. Můžou se na vás vztahovat doplňkové podmínky, které můžou platit v případě vašeho přístupu k určitým službám nebo v určitých oblastech v této webové lokalitě, případně sledováním propojení z této webové lokality.


Obsah 
Lokalita skupiny Gonvarri Material Handling obsahuje informace týkající se výrobků skupiny Gonvarri a propagačních programů skupiny Gonvarri Material Handling. Všechny informace uvedené v této lokalitě jsou určeny jen pro informační účely. Tuto lokalitu nepoužívejte ani se na ni nespoléhejte jako na náhradu informací, které jsou k dispozici u vašeho autorizovaného distributora nebo prodejce značky Gonvarri Material Handling. Informace uvedené v této lokalitě nejsou právně závazné a nepředstavují nabídku na koupi.

Přestože skupina Gonvarri Material Handling vyvíjí všechno přiměřené úsilí k zajištění správnosti všech informací uvedených v této lokalitě, přesnost není možné zaručit a skupina Gonvarri Material Handling nepřijímá žádnou zodpovědnost za přesnost, úplnost ani pravost žádných informací obsažených v této lokalitě. Tato lokalita a všechny informace a materiály, které se zde nacházejí, se poskytují „tak, jak jsou“, a to bez jakékoli výslovné nebo odvozené záruky. Skupina Gonvarri Material Handling si ale vyhrazuje právo kdykoli provést bez oznámení změny modelů, vybavení, technických údajů a dostupnosti.

Ceny za výrobky skupiny Gonvarri Material Handling
Informace o cenách obsažené nebo poskytnuté prostřednictvím této lokality skupiny Gonvarri Material Handling jsou určeny jen pro informační účely a nepředstavují nabídku na prodej výrobků skupiny Gonvarri Material Handling, ani nejsou pro autorizované distributory a prodejce skupiny Gonvarri závazné. Nákup jakéhokoli výrobku od skupiny Gonvarri Material Handling podléhá smluvním podmínkám jednotlivých kupních smluv.

Používání technologie cookie
Skupina Gonvarri Material Handling využívá technologii cookie na to, aby skupině Gonvarri Material Handling umožnila sledovat váš pohyb v lokalitě skupiny Gonvarri Material Handling, což skupině Gonvarri Material Handling pomáhá při registrovaní uživatelské činnosti v lokalitě skupiny Gonvarri Material Handling a při vyhodnocování a vylepšování lokality skupiny Gonvarri Material Handling, aby pro vás byla užitečnější. Skupina Gonvarri Material Handling nezaznamenává pomocí této technologie informace o jednotlivých uživatelích, takže se žádné informace o vás neuchovávají ani nepoužívají.

Úvod
Informace, které získáme a způsob, jakým je použijeme, závisí na tom, co děláte při návštěvě naší webové lokality. Vaše neosobní informace můžeme shromažďovat a  používat odlišně od vašich osobních informací.


Osobní informace
Osobní informace jsou informace, které získáme prostřednictvím této webové lokality, a které můžeme použít pro vaši přesnou identifikaci nebo k tomu, abychom vás kontaktovali, jako například vaše:

• jméno 
• telefonní číslo 
• adresa 
• e-mailová adresa
• zaměstnavatel 

Na některých místech v této webové lokalitě máte možnost poslat nám vaše osobní informace. Můžete například vyplnit registrační formulář, průzkum nebo e-mailový formulář.

Rovněž nám můžete povolit personalizovat vaše návštěvy této webové lokality, přičemž vás v takovém případě požádáme o určité osobní informace, aby pro vás byly návštěvy naší webové lokality užitečnější. Když tyto informace spojíme s neosobními informacemi, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie (popsané níže), budeme schopni říci, že jste naši webovou lokalitu navštívili již dříve a můžeme personalizovat váš přístup do naší webové lokality, a to například tak, že vás informujeme o nových věcech, které vás možná budou zajímat. Vaší zodpovědností je, abyste nám poskytli aktuální, úplné, pravdivé a přesné informace a abyste osobní informace, které nám poskytnete, udržovali v aktuálním stavu. Nemůžeme a nesmíme nést odpovědnost za žádné problémy nebo závazky, které můžou vzniknout v případě, že nám neposkytnete přesné, pravdivé nebo úplné informace, případně že neprovedete aktualizaci informací, které nám poskytnete.


Uložení a používání osobních informací? 
Osobní informace, které o vás shromáždíme pomocí této webové lokality, můžeme uchovávat a používat k tomu, abychom vám poskytli přístup k této webové lokalitě. Kromě toho můžeme vaše osobní informace uchovávat a používat:

• pro odpovědi na vaše požadavky 
• pro personalizaci vašeho přístupu k naší webové lokalitě, a to například tak, že vás budeme informovat o nových prvcích, které by vás mohly zajímat  
• pro vytváření záznamů pro naše interní podnikové použití a to včetně záznamů o vašich osobních informacích  
• abychom vás kontaktovali s informacemi, které by vás mohly zajímat, a to včetně informací o našich výrobcích a službách, případně o výrobcích nebo službách jiných osob
• pro analytické účely a pro výzkum, vývoj a vylepšení programů, výrobků, služeb a obsahu 
• k odstranění vašich osobních identifikátorů (vašeho jména, e-mailové adresy, čísla sociálního zabezpečení atd.). V tomto případě už nebudete identifikováni jako konkrétní osoba. Po zrušení identifikace informací se tyto informace stanou neosobními a můžeme s nimi nakládat jako s jinými neosobními informacemi 
• k prosazování těchto zásad ochrany soukromí a jiných pravidel o používání této webové lokality
• k ochraně našich práv nebo majetku 
• k ochraně zdraví, bezpečí nebo prospěchu jakékoli osoby a /nebo 
•  k zabezpečení souladu s jakýmkoli zákonem nebo předpisem, soudním rozhodnutím nebo jiným právním jednáním Sdílení osobních informací s třetími osobami

Skupina Gonvarri Material Handling nebude sdílet vaše osobní informace získané z této webové lokality s nesouvisející třetí osobou bez vašeho povolení, a to kromě případů, kdy je něco jiného uvedeno v těchto zásadách ochrany soukromí.

Pokud nám udělíte povolení, některé osobní informace budeme v rámci obvyklé podnikatelské činnosti sdílet se společnostmi, které si najmeme pro vykonávání služeb nebo činností našim jménem. Můžeme například různé obchodníky nebo dodavatele využít k tomu, abychom vám dopravili výrobky, které si objednáte v naší webové lokalitě. V těchto případech poskytneme danému obchodníkovi informace pro zpracování vaší objednávky, jako například vaše jméno a poštovní adresu. Ve všech případech, kdy budeme sdílet vaše osobní informace s třetí osobou, takové osobě neposkytneme oprávnění pro uchovávání, zveřejňování nebo používání vašich informací s jinými osobami, a to kromě případu, kdy tak učiníme za účelem poskytnutí služeb, o jejichž poskytnutí je požádáme.

Vaše osobní informace nebudeme prodávat, vyměňovat ani zveřejňovat, a to s výjimkou spojení s prodejem, sloučením, rozdělením nebo získáním podniku. Vždy máte právo přístupu, opravy a námitek užívání vašich osobních údajů.

Právně můžeme být nuceni zveřejnit vaše osobní informace v rámci odezvy na soudní příkaz, příkaz k prohlídce, zákon nebo předpis. S orgány činnými v trestním řízení můžeme spolupracovat při vyšetřování a stíhání návštěvníků webové lokality, kteří poruší naše pravidla nebo se zúčastní jednání, které škodí ostatním návštěvníkům (nebo je protizákonné).

Vaše osobní informace můžeme třetím osobám poskytnout v případě, že budeme mít pocit, že takové poskytnutí je důležité pro:


• vynucení těchto zásad ochrany soukromí a ostatních pravidel o používání této webové lokality
• ochranu našich práv nebo majetku 
• ochranu zdraví, bezpečnosti nebo prospěchu jakékoli osoby a/nebo 
• zaručení souladu s kterýmkoli zákonem nebo předpisem, soudním příkazem nebo jiným právním řízením 

Ochrana soukromí na jiných propojených webových lokalitách  

Tato webová lokalita může obsahovat propojení na jiné webové lokality. Některé z těchto webových lokalit může provozovat společnost Dexion a některé můžou provozovat třetí osoby. Propojení poskytujeme pro vaše pohodlí, ale neprovádíme prozkoumávání, kontrolu ani sledování postupů ochrany soukromí na webových lokalitách, které provozují jiné osoby. Zásady ochrany soukromí neplatí pro žádné jiné webové lokality, kromě jiných webových lokalit skupiny Gonvarri Material Handling. Nezodpovídáme za provoz webových lokalit, které provozují třetí osoby, ani za vaše obchodní jednání s těmito osobami. Z toho důvodu vám při každém opuštění této webové lokality doporučujeme, abyste prozkoumali postupy ochrany soukromí každé webové lokality a vytvořili své vlastní závěry týkající se přiměřenosti těchto postupů.


Neosobní informace
Neosobní informace jsou informace, které shromažďujeme prostřednictvím této webové lokality a které vás neidentifikují jako konkrétní osobu. Můžou mezi ně patřit i následující informace:

• typ webového prohlížeče, který používáte (například Netscape Navigator nebo Internet Explorer) 
• název domény, z níž přistupujete na internet 
• internetová adresa webové lokality, ze které jste přešli přímo na naši webovou lokalitu 
• datum a čas vašeho přístupu na naši webovou lokalitu 
• které stránky jste navštívili v naší webové lokalitě 
• osobní informace, při kterých došlo k odstranění identifikace 

Pokud naši webovou lokalitu navštívíte z důvodu přečtení nebo převzetí informací, jako například informací o některém z našich výrobků nebo služeb, můžeme z vašeho počítače získat určité neosobní informace o vaší osobě. Tyto informace se získají z webového prohledávače vašeho počítače. Pokud v naší webové lokalitě jen čtete nebo přebíráte informace, nezískáváme ani nezjišťujeme vaše jméno, e-mailovou adresu, domácí adresu ani jiné osobní informace o vaší osobě. Při vaší návštěvě můžeme mezi soubory vyhledávače ve vašem počítači uložit textový soubor, který se nazývá cookie. 

Soubor cookie se může uložit na pevný disk vašeho počítače. Pokud to váš vyhledávač umožňuje, naše soubory cookie můžete kdykoli odmítnout, ale pokud to uděláte, některé části naší webové lokality pro vás možná nebudou fungovat správně. Třetím osobám nedovolíme umístit soubory cookie do naší webové lokality. Vaše neosobní informace použijeme k tomu, aby byla naše webová lokalita pro návštěvníky užitečnější. Neosobní informace použijeme i pro jiné obchodní účely. Neosobní informace můžeme použít nebo můžeme informace s odstranitelnou identifikací shromažďovat, a to například z důvodu:

• vytvoření zpráv pro interní použití, a to za účelem vývoje programů, výrobků, služeb nebo obsahu 
• přizpůsobení informací nebo služeb, které jsou pro vás zajímavé 
• jejich sdílení nebo prodeje třetím osobám a/nebo 
• poskytnutí souhrnných „statistik přenosu“ a „rychlostí odezvy“ třetím osobám 
 
Zabezpečení webové lokality

Používáme přiměřené fyzické, elektronické a procedurální ochranná opatření na ochranu vašich osobních informací před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou nebo zničením. Nezapomínejte, že internetový přenos nikdy není na 100 % bezpečný a bezchybný. Bezpečný nemusí být zejména e-mail odeslaný na nebo z této lokality a proto byste měli být mimořádně opatrní, pokud se budete rozhodovat jaké informace nám pošlete přes e-mail.

Aktualizace zásad

Skupina Gonvarri Material Handling si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat tyto zásady podle požadavků obchodních potřeb a tímto vás vyzýváme, abyste tuto stránku zkontrolovali při každé vaší návštěvě této lokality.


Způsob kontaktování skupiny Gonvarri Material Handling.
Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se těchto zásad ochrany soukromí, kontaktujte: sekretáře společnosti:

 

Gonvarri Material Handling AS

Østensjøveien 27, 0661 Oslo
Norway
Tel: +47 67 11 26 00
info@gonvarri-mh.com

Registration no.  918 858 903